Wybierz podkategorię

Regulamin Odwiedzin

INFORMACJE OGÓLNE

Z uwagi na to, że Szpital jest środowiskiem, w którym nie brakuje organizmów potencjalnie chorobotwórczych (wirusów, bakterii, grzybów) odwiedzający powinni pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad sanitarno-higienicznych. Szpital to ponadto miejsce, w którym na stosunkowo niewielkiej przestrzeni zgromadzono wiele osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego wprowadzenie zasad dotyczących odwiedzin jest konieczne, aby nie zwiększać zagrożenia zdrowia i życia osób hospitalizowanych oraz zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym.

Liczba osób odwiedzających nie powinna zakłócać spokoju pozostałych pacjentek oraz normalnego funkcjonowania oddziału.

W Szpitalu przebywają ludzie chorzy, wymagający spokoju i ciszy i te potrzeby trzeba bezwzględnie uszanować.

Wszelkie wątpliwości należy zawsze  konsultować z personelem medycznym szpitala.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym w Szpitalu poniższym Regulaminem odwiedzin oraz stosowanie się do zawartych w nim uregulowań.

ZGODA PACJENTA NA ODWIEDZINY

 1. Pacjent Szpitala w trakcie hospitalizacji ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 2. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu z określonymi osobami; na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych w pisemnym oświadczeniu, które jest dołączane do historii choroby pacjenta.

ZASADY ODWIEDZIN

 1. W celu niezakłócania pracy zespołu terapeutycznego zaleca się odwiedziny:

 • w oddziałach/pododdziałach położniczych i ginekologicznych:
  • w dni powszednie w godzinach od 15.00 do 19.00
  • w soboty, niedziele i święta w godzinach od 13.00 do 19.00
 • w Oddziale Neonatologicznym i Oddziale Izolacyjnym Noworodka:
  • rodzice bez ograniczeń (z przerwą nocną dla ojców w godzinach od 19.00 do 7.00), przy czym jednoczasowo przy dziecku może być obecna tylko jedna osoba
  • pozostali dorośli członkowie najblizszej rodziny w wyjatkowych sytuacjach za zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego
 • w Pododdziale Porodowym:
  • sale obserwacyjne – codziennie w godzinach od 15.00 do 19.00, czas trwania odwiedzin ogranicza się do 15 minut
  • sale rodzących – obecność tylko osoby towarzyszącej pacjentce przy porodzie
  • sale poporodowe – obecność tylko osoby towarzyszącej pacjentce przy porodzie, przy czym – ze względu na poszanowanie prawa do intymności innych pacjentek - obecność  ta jest możliwa gdy pozostałe pacjentki danej Sali wyrażą na to zgodę
 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej – codziennie od około godziny 16.00 do 19.00 za zgodą lekarza anestezjologa, czas trwania odwiedzin ogranicza się do 15 minut.

 2W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny mogą odbywać się poza zalecanymi godzinami odwiedzin za zgodą:

 1. Lekarza Kierującego Oddziałem/Pododdziałem
 2. Starszego Lekarza Dyżurnego Szpitala (Nadzorującego).

 3. Osobom odwiedzającym, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub są odurzone środkami psychotropowymi, dotknięte chorobą zakaźną, z widocznymi  zmianami skórnymi bądź też wykazujące objawy infekcji wirusowej (katar, grypa) lub w sposób rażący naruszają Regulamin odwiedzin, personel ma prawo  nakazać opuszczenie Szpitala.

 4. Osoby odwiedzające są zobowiązane w szczególności do:

 1. pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni
 2. opuszczenia sal w czasie trwania wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji
 3. przestrzegania zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, palenia tytoniu, spożywania alkoholu na terenie Szpitala
 4. przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.
 5. przestrzegania zasad i norm społecznego zachowania: odnosić się życzliwie i kulturalnie do pacjentów, odwiedzających i personelu Szpitala oraz szanować intymność i prywatność pacjentów;
 6. szanowania mienia Szpitala pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież
 7. utrzymywania ładu oraz porządku w miejscu pobytu
 8. dbania o nie rozprzestrzenianie zakażeń poprzez między innymi: częste mycie i dezynfekcję rąk szpitalnym środkiem do dezynfekcji rąk, nie siadanie i leżenie na łóżkach pacjentów, nie wchodzenie do innych sal chorych, nie korzystanie z toalet dla pacjentów, nie dotykanie poręczy łóżek innych pacjentów niż odwiedzanego itp.
 9. przestrzegania szczególnych ustaleń organizacyjnych obowiązujących w poszczególnych oddziałach Szpitala.

ZABRANIA SIĘ:

 1. Przynoszenia i przekazywania pacjentom leków bez zgody i wiedzy lekarza.
 2. Prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić chorego lub innych pacjentów w stan niepokoju.
 3. Spożywania posiłków i picia napojów w salach chorych.
 4. Zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne oraz agresywnych w stosunku do pacjentów i personelu.
 5. Przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych, kuchence oddziałowej oraz innych salach chorych niż pacjenta odwiedzanego.
 6. Manipulowania przy instalacjach, windach szpitalnych, aparaturze medycznej, urządzeniach grzewczych, urządzeniach gazowych i elektrycznych, wentylacyjnych i innych; nie zapalać zapałek, papierosów, świeczek, nie używać urządzeń elektrycznych mogących spowodować pożar (piecyków, czajników, grzałek itp.)
 7. Filmowania lub fotografowania pacjentów, personelu lub innych osób bez uzyskania na to zgody pacjentów i/lub personelu i/lub innych osób.
 8. Dostarczania i pozostawiania pacjentowi artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez personel medyczny
 9. Przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału/pododdziału lub utrudniają pobyt w Szpitalu pacjentom, w tym zwierząt.
 10. Korzystania w czasie odwiedzin z naczyń i przedmiotów osobistego użytku pacjentów.
 11. Wyprowadzania pacjentów poza teren oddziału/pododdziału lub Szpitala bez zgody lekarza lub pielęgniarki/położnej.

SZCZEGÓLNE ZASADY ODWIEDZIN

           Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzane okresowe ograniczenie odwiedzin w stosunku do:

 1. pacjenta izolowanego,
 2. oddziału/pododdziału Szpitala,
 3. wszystkich oddziałów/pododdziałów Szpitala.

           Pacjentów przebywających w izolatkach/separatkach można odwiedzać po spełnieniu następujących warunków:

 1. po uzyskaniu zgody od Lekarza Kierującego Oddziałem/Pododdziałem lub lekarza dyżurnego,
 2. pojedynczo, po uprzednim zgłoszeniu się do pielęgniarki lub położnej, która wskaże metody zabezpieczenia przed zakażeniem,
 3. przestrzegając bezwzględnie zaleceń personelu medycznego,
 4. przed i po wyjściu z izolatki należy umyć i zdezynfekować ręce.

Osoby odwiedzające pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej zobowiązane są nałożyć ochraniacze na obuwie i fartuch ochronny.

 W Oddziale Neonatologicznym i Izolacyjnym Noworodka odwiedzającymi mogą być tylko rodzice dziecka. Ze względów organizacyjnych w oddziale      jednoczasowo przy dziecku może przebywać jedno z rodziców dziecka.

         Zabrania się:

 1. wychodzenia z noworodkiem poza oddział,
 2. bezpośredniego kontaktu z innymi noworodkami poza odwiedzanym noworodkiem.

 

UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA    

 1. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący lub w uzasadnionych przypadkach lekarz dyżurny. Lekarze mogą udzielić takiej informacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie wskazanej przez pacjenta w pisemnym oświadczeniu dołączonym do historii choroby. Natomiast jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (osobą bliską w rozumieniu ww. przepisu jest: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta).
 2. Pielęgniarki, położne udzielają informacji wyłącznie w ramach swoich kompetencji zawodowych, w tym w szczególności w zakresie opieki pielęgniarskiej.
 3. O pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub o jego śmierci Szpital niezwłocznie zawiadamia wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego.
 4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon (informacje mogą być udzielone przez telefon wyłącznie w przypadku noworodków leczonych w Oddziale Neonatologicznym i Izolacyjnym Noworodka po uprzednim ustaleniu zasad udzielania tych informacji – uniemożliwiających ich uzyskanie przez osoby nieuprawnione - z lekarzem prowadzącym).