Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Działalność szpitala

Nadrzędnym celem naszego Szpitala jest zdrowie i bezpieczeństwo kobiet. Zespół najwyższej klasy doświadczonych ekspertów każdego dnia niesie pomoc naszym Pacjentkom.  Jako Szpital trzeciego, najwyższego stopnia referencji diagnozujemy i leczymy nawet najbardziej skomplikowane przypadki. Aktywnie działamy w obszarze profilaktyki schorzeń kobiecych. Każdego dnia w naszym Szpitalu przychodzą na świat kolejne dzieci. Chcemy, aby nasze Pacjentki w każdej sytuacji czuły się u nas bezpiecznie i komfortowo.

Przedmiot działalności Szpitala

 

 • wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii. 
 • zapobieganie powstawania chorób i urazów. 
 • propagowanie oświaty zdrowotnej. 
 • współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.

  


Podstawowym celem działania Szpitala działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital zobowiązany jest do realizacji zadań polegających na kształceniu przed i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz do udostępnienia Uczelni jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Zasady udostępnienia jednostek organizacyjnych Szpitala niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych na rzecz podmiotów innych niż Uczelnia określa Senat Uczelni.

Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.”

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych warunkach wysokospecjalistycznych warunkach ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki organizacyjne Szpitala,
 2. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia warunkach profilaktykę zdrowotną,
 3. pełnienie funkcji konsultacyjnych, opiniotwórczych warunkach referencyjnych dla innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
 4. orzecznictwo warunkach opiniowanie warunkach stanie zdrowia.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, iinych przepisach lub w umowie cywilnoprawnej.

Szpital zobowiązany jest również do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom w przypadku bezpośredniego zagrożenia ich życia lub zdrowia.

Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala, za zgodą Senatu Uczelni.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. opieki stacjonarnej:
  1. położnictwa i patologii ciąży,
  2. ginekologii,
  3. endokrynologii ginekologicznej,
  4. andrologii,
  5. neonatologii,
  6. leczenia niepłodności,
  7. ginekologii dziecięcej,
  8. onkologii ginekologicznej,
  9. anestezjologii,
  10. urologii ginekologicznej,
  11. innych specjalności medycznych,
 2. opieki ambulatoryjnej:
  1. położnictwa i patologii ciąży,
  2. ginekologii,
  3. endokrynologii ginekologicznej,
  4. andrologii,
  5. neonatologii,
  6. leczenia niepłodności,
  7. ginekologii dziecięcej
  8. onkologii ginekologicznej
  9. osteoporozy i menopauzy,
  10. logopedii,
  11. rehabilitacji dla dzieci,
  12. seksuologii i patologii współżycia,
  13. promocji zdrowia,
  14. urologii ginekologicznej,
  15. medycyny pracy,
  16. pediatrii,
  17. preluksakcji,
  18. genetyki
  19. innych specjalności medycznych,
 3. diagnostyki:
  1. RTG i mammografia,
  2. USG,
  3. densytometria,
  4. KTG,
  5. EKG,
  6. urodynamika,
  7. badania laboratoryjne,
  8. badania patomorfologiczne
  9. badania endoskopowe”
 4. Szpital świadczy usługi w zakresie:
  1. transportu medycznego,
  2. dezynfekcji i sterylizacji.

 

Zakres usług - umowy NFZ

 

1. Umowa NR  15-00-00001-18-01 SZP

 • Leczenie szpitalne (Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, ginekologii onkologicznej).
 • Leczenie szpitalne (świadczenia w zakresie izby przyjęć).
 • Leczenie szpitalne - chemioterapia (chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym, chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym).

 • Leczenie Szpitalne - Programy Zdrowotne Lekowe (program lekowy - profilaktyka zakażeń wirusem RS; leki w programie lekowym - profilaktyka zakażeń wirusem RS).
 • Leczenie szpitalne - Programy Zdrowotne Lekowe (program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika; leki w programie lekowym - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika).
 • Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne Lekowe (program lekowy – leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD – 10 C56, C57, C48)
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy; świadczenia
  w zakresie onkologii; świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie logopedii; Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii; pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02; świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02; świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie onkologii - świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie endokrynologii; świadczenia w zakresie endokrynologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie neonatologii; świadczenia w zakresie neonatologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt).
 • Ambulatoryjna na opieka specjalistyczna (badania echokardiograficzne płodu).
 • Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie (badania genetyczne).
 • Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny (świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "N"; świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "N" - UE).
 • Rehabilitacja lecznicza (rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym).

 

2. Umowa Nr 15-00-00001-18-02 PRO

Profilaktyczne Programy Zdrowotne (program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny; program badań prenatalnych).

 

3. Umowa Nr 15-00-00001-18-03 PSY

Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień (świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia).

 

4. Umowa Nr 150000001/MZ/0001/0/17/20 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu polityki zdrowotnej.

Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 20146-2020 w zakresie interwencji: Kompleksowa diagnostyka niepłodności.