Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Nazwa podmiotu: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 • Adres podmiotu: ul.Polna 33 60-535 Poznań woj. wielkopolskie, powiat Poznański
 • Adres e-mail: office@gpsk.ump.edu.pl
 • NIP: 781-16-21-484
 • Regon: 000288840
 • KRS: 0000002866
 • Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000018574

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia nr 8/98 z dnia 4 grudnia 1998 roku w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 • Podmiotem tworzącym Szpitala jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
 1. Podstawowym celem działania Szpitala jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
 2. Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty. 
 4. Do zadań szpitala należy w szczególności:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych i wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki organizacyjne szpitala.
  2. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.
  3. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
   1. opieki stacjonarnej:
    • położnictwa i patologii ciąży,
    • ginekologii,
    • endokrynologii ginekologicznej,
    • andrologii,
    • neonatologii,
    • leczenia niepłodności,
    • ginekologii dziecięcej,
    • onkologii ginekologicznej,
    • anestezjologii,
    • urologii ginekologicznej,
    • innych specjalności medycznych
   2. opieki ambulatoryjnej:
    • położnictwa i patologii ciąży,
    • ginekologii,
    • endokrynologii ginekologicznej,
    • neonatologii,
    • leczenia niepłodności,
    • ginekologii dziecięcej,
    • onkologii ginekologicznej,
    • osteoporozy i menopauzy,
    • logopedii,
    • rehabilitacji neurologicznej dla dzieci,
    • promocji zdrowia,
    • innych specjalności medycznych
   3. diagnostyki:
    • RTG i mammografia,
    • USG,
    • densytometria,
    • KTG,
    • EKG,
    • urodynamika,
    • badania laboratoryjne,
    • badania patomorfologiczne

 

Organy Naczelne Szpitala

Dyrektor Szpitala 

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym szpitalem oraz reprezentującym szpital na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa i statutem dla innych organów.
 3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Dyrektor jest przełożonym dla wszystkich pracowników szpitala.
 5. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
  • organizowanie pracy szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych szpitala,
  • prawidłowa gospodarka mieniem własnym szpitala i przekazanym szpitalowi do użytkowania,
  • prowadzenie polityki kadrowej szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  • nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników szpitala,
  • prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji szpitala,
  • współpraca z organizacjami związkowymi i zawodowymi działającymi na terenie szpitala.

Rada Społeczna

 1. Rada Społeczna jest organem opiniodawczym i inicjującym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz organem doradczym Dyrektora szpitala.
 2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 3. W skład Rady Społecznej wchodzą:
  1. jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  2. jako członkowie:
   • przedstawiciel ministra właściwego ds. zdrowia,
   • przedstawiciel wojewody,
   • przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa,
   • przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej,
   • przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych,
   • osoby powołane przez Senat - w ilości 5 osób.
 4. Do zadań Rady Społecznej należy:
   1. przedstawianie Rektorowi i Senatowi Uczelni wniosków i opinii w sprawach:
    • zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie zdrowotne,
    • zbycia środka trwałego,
    • zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
    • związanych z przekształceniem lub likwidacją szpitala, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
    • przyznawania Dyrektorowi szpitala nagród,
    • rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie szpitalem z Dyrektorem Szpitala
   2. przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
    • planu finansowego i inwestycyjnego,
    • rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
    • kredytów bankowych lub dotacji,
    • podziału zysku,
    • uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia organowi założycielskiemu,
    • zatwierdzanie regulaminu porządkowego Szpitala,
    • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
    • przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu rada społeczna wykonuje swoje zadania.
 5. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

 

6. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ:

7. Informacja o otrzymanych darowiznach:

8. Strategia Podatkowa