Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Każda pacjentka i pacjent mają prawo do uzyskania kopii swojej dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.

Szpital udostępnia elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które znajduje się na portalu pacjent.gov.pl

Zalogowanie do ww. portalu umożliwia podgląd elektronicznej dokumentacji medycznej przekazanej przez szpital.
W Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Historia leczenia → Zdarzenia medyczne → Dokumentacja medyczna" udostępniane są następujące dokumenty (EDM) szpitala:

 1. informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala
 2. informacje dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego
 3. karta informacyjna z leczenia szpitalnego
 4. wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem
 5. opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt. 4 (dot. badań diagnostycznych obrazowych).Szpital udostępnia elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które znajduje się na portalu www.pacjent.gov.pl 

Pacjentka/Pacjent lub upoważniona osoba może wnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej: 

 • osobiście do biura Dyrektora Szpitala lub do Sekcji Ruchu Chorych w godzinach: od 8:00 do 15:00 od pn. – pt. budynek D, 4 piętro
 • telefonicznie pod nr tel.: (61) 84-19-268 ,
 • drogą e-mailową w formie elektronicznej: dokumentacja@gpsk.ump.edu.pl
 • listownie.

Formularz do pobrania:

F11-SRCH Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej  (wydanie 10 - obowiązuje od 01.04.2022r.)

 

Opłat, o których mowa poniżej nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417)."

Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mogą (...) pobierać opłaty za wysłanie dokumentacji medycznej, lecz naliczona kwota musi być zindywidualizowana oraz ekwiwalentna do poniesionych kosztów. (OBJAŚNIENIA PRAWNE z dnia 3 października 2019 r. wydane przez Rzecznika Praw Pacjenta w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców).

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę w wysokości:

 • Jedna strona kopii dokumentacji medycznej - 0,42 PLN
 • Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 11,99 PLN
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 2,40 PLN