Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Przyjęcie do szpitala

W wyznaczonym dniu należy zgłosić się do Izby Przyjęć
wejście B1, przez bramę  od  ul. Jackowskiego
Dla dopełnienia formalności związanych z przyjęciem należy przedstawić:
 • skierowanie do szpitala lub kod skierowania (nie dotyczy przyjęcia do porodu)
 • dokument tożsamoś ci ze zdjęciem i z numerem PESEL
Przy przyjęciu osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej wymagana jest obecność i zgoda na leczenie rodzica bądź innego przedstawiciela ustawowego. 
Dla wystawienia druku o niezdolności do pracy (L4) potrzebny będzie NIP pracodawcy oraz NIP własny.
Rzeczy przydatne podczas pobytu w szpitalu:
 • pidżama, szlafrok
 • pantofle, klapki pod prysznic
 • przybory toaletowe (w tym mydło w płynie)
 • ręczniki (przynajmniej dwa wyprane uprzednio w temperaturze 90°C),
 • rolka ręczników papierowych do osuszania rany pooperacyjnej oraz rany krocza po kąpieli,
 • dokumentacja dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, wypisy, opinie i konsultacje specjalistów),
 • ewentualnie książki lub czasopisma, urządzenia elektroniczne koniecznie z ładowarką i zestawem słuchawkowym
 • w związku z regulacjami COVID-19 należy posiadać dodatkową torbę na odzież wierzchnią

W trosce o bezpieczeństwo rzeczy pacjentek prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy, biżuterii i innych kosztowności.

 
Jeżeli posiada Pani aktualne wyniki poniższych badań (maksymalnie sprzed tygodnia), prosimy o zabranie ich ze sobą
 • MORFOLOGIA
 • BADANIE OGÓLNE MOCZU
 • ELEKTROLITY
 • GLUKOZA
 • CYTOLOGIA
 • EKG (po 40 roku życia)
 • RTG KLATKI PIERSIOWEJ (max sprzed 6 miesięcy)
 • HBS Ag - ważne 3 miesięce lub zaświadczenie o szczepieniu WZW B
 • GRUPA KRWI i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał) lub karta identyfikacyjna grupy krwi
W jaki sposób mogę potwierdzić swoje prawo do świadczeń?

W przypadku obywateli polskich wystarczy podanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości jednym z wymienionych dokumentów:

 • dowodem osobistym
 • paszportem
 • prawem jazdy
 • w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do 18. roku życia - aktualną legitymacja szkolną.
 
Co zrobić, jeżeli NFZ nie potwierdza moich uprawnień do świadczeń, a wiem że mam do nich prawo?

Uprawnienia do bezpłatnych świadczeń można potwierdzić poprzez jedno z poniższych:

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
 • pisemne oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń
Przyjęcie do szpitala

W celu zapewnienia wszystkim Pacjentkom możliwie najlepszej atmosfery pobytu w Szpitalu, sprzyjającej szybkiemu powrotowi do zdrowia opracowany został  dokument:

Regulamin Pobytu

KAŻDA PACJENTKA MA OBOWIĄZEK:

 1. Stosować się do zaleceń lekarzy, pielęgniarek, położnych i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.
 2. Udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego i pielęgniarskiego prawdziwej i pełnej informacji o swoim stanie zdrowia (w przypadku zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji co do stanu zdrowia, Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikną w związku z tym).
 3. Poinformować lekarza o posiadanych przez siebie lekach bezpośrednio po przyjęciu do oddziału.
 4. Stosować się do ustalonej diety.
 5. Przestrzegać zasad higieny osobistej, utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu.
 6. Dbać o nierozprzestrzenianie zakażeń poprzez między innymi: częste mycie i dezynfekcję rąk szpitalnym środkiem do dezynfekcji rąk, niesiadanie i nieleżenie w łóżku w odzieży cywilnej i obuwiu, niesiadanie i nieleżenie na łóżkach innych Pacjentek.
 7. Korzystać z telefonów komórkowych i telewizora w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych Pacjentów.
 8. Przechowywać łatwo psujące się produkty żywnościowe w lodówkach wyznaczonych do tego celu. Wkładane do lodówki produkty należy podpisać i przechowywać zgodnie z obowiązującymi w oddziale zasadami.
 9. Zgłaszać wyjścia poza oddział położnej lub pielęgniarce dyżurnej.
 10. Zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa własnego i osób odwiedzających, w tym stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.
 11. Przestrzegać norm i zasad społecznego zachowania w odniesieniu do Pacjentek i personelu, w tym w szczególności: szanować spokój i prywatność innych Pacjentów, nie przejawiać agresji wobec Pacjentek i personelu.
 12. Przestrzegać ciszy nocnej od godziny 2200 do godziny 600.
 13. Szanować mienie szpitalne pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie.
 14. Poddać się izolacji w przypadkach odpowiednio uzasadnionych (sytuacja epidemiologiczna).
 15. Przestrzegać szczególnych ustaleń organizacyjnych i porządku w poszczególnych oddziałach/pododdziałach.

PACJENTKOM ZABRANIA SIĘ:

 1. Naruszania ustalonego planu diagnostyki i leczenia (na które Pacjent wyraził zgodę pisemną bądź ustną), zażywania samowolnie leków i stosowania zabiegów, które nie zostały zlecone przez personel medyczny.
 2. Manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wentylacyjnymi, grzewczymi.
 3. Używania grzałek elektrycznych. W porozumieniu z personelem można skorzystać z czajnika znajdującego się w oddziale/pododdziale.
 4. Palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych na terenie całego Szpitala, łącznie z terenem zewnętrznym; obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających.
 5. Wychodzenia poza teren Szpitala.
 6. Wywożenia łóżeczek z noworodkami poza obręb sali Pacjentek.
 7. Zdejmowania opasek indentyfikacyjnych bez powiadomienia personelu Szpitala.
 8. Zmiany przydzielonej sali lub łóżka bez zgody personelu medycznego.
 9. Filmowania lub fotografowania Pacjentów, personelu lub innych osób bez uzyskania na to zgody Pacjentów i/lub personelu i/lub innych osób.

SZCZEGÓLNE USTALENIA:

 1. Wszelkie wątpliwości należy zawsze konsultować z personelem medycznym Szpitala.
 2. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pieniądze i dokumenty, których Pacjent nie przekazał do depozytu.
 3. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i garderobę Pacjentów.
 4. W przypadku, gdy Pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia lub zdrowia innych osób, Dyrektor Szpitala, na wniosek właściwego Lekarza Kierującego Oddziałem, może zdecydować o wypisie Pacjenta przed zakończeniem procesu diag nostyczno-tera peutycznego.

UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTKI

 1. Informacji o stanie zdrowia Pacjenta udziela lekarz prowadzący lub w uzasadnionych przypadkach lekarz dyżurny. Lekarze mogą udzielić takiej informacji Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie wskazanej przez Pacjenta w pisemnym oświadczeniu dołączonym do historii choroby. Natomiast jeżeli Pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź zdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (osobą bliską w rozumieniu ww. przepisu jest: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez Pacjenta).
 2. Pielęgniarki, położne udzielają informacji wyłącznie w ramach swoich kompetencji zawodowych, w tym w szczególności w zakresie opieki pielęgniarskiej.
 3. O pogorszeniu się stanu zdrowia Pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub o jego śmierci Szpital niezwłocznie zawiadamia wskazaną przez Pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego.
 4. Informacji o stanie zdrowia Pacjentów udziela się przez telefon w oparciu o odrębne, szczegółowe zasady, tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

 

Szanowne Pacjentki,

informujemy, że w dniu przyjęcia na oddział pierwszym posiłkiem jaki  zapewniamy jest obiad, a w dniu wypisu do domu ostatnim posiłkiem w Szpitalu jest śniadanie.

plik-ikona-1
Regulamin Pobytu w GPSK
obowiązuje od: 2022_05_26