Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Zasady odwiedzin

Wszyscy odwiedzający powinni pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad sanitarno-higienicznych. Szpital to miejsce, w którym na stosunkowo niewielkiej przestrzeni zgromadzono wiele osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego wprowadzenie zasad dotyczących odwiedzin jest konieczne, aby nie zwiększać zagrożenia zdrowia i życia hospitalizowanych. 

Liczba osób odwiedzających nie powinna zakłócać spokoju pozostałych pacjentek oraz normalnego funkcjonowania oddziału.

W Szpitalu przebywają ludzie chorzy, wymagający spokoju i ciszy i te potrzeby trzeba bezwzględnie uszanować.

Wszelkie wątpliwości należy zawsze konsultować z personelem medycznym Szpitala.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym w Szpitalu poniższym Regulaminem odwledzin oraz stosowanie się do zawartych w nim uregulowań

PRAWA PACJENTKI

 
 • pacjentka Szpitala w trakcie hospitalizacji ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub online z innymi osobami,
 • pacjentka ma również prawo do odmowy kontaktu z określonymi osobami,
 • na życzenie pacjentki prawo do odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób  wskazanych w pisemnym oświadczeniu, które jest dołączane do historii choroby pacjentki,
 • zaleca się aby przy pacjentce w danym momencie była obecna jedna osoba odwiedzająca.

 

OSOBY ODWIEDZAJĄCE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
 • opuszczenia sal w czasie trwania wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji,
 • przestrzegania zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, palenia tytoniu, spożywania alkoholu na terenie Szpitala,
 • przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym
 • przestrzegania zasad i norm społecznego zachowania
 • odnoszenia się życzliwie i kulturalnie do pacjentek, odwiedzających i personelu Szpitala oraz do szanowania intymności i prywatnoścci innych pacjentek
 • szanowania mienia Szpitala,
 • utrzymywania ładu oraz porządku w miejscu pobytu,
 • dbania o nie rozprzestrzenianie zakażeń poprzez między innymi: częste mycie i dezynfekcję rąk szpitalnym środkiem do dezynfekcji rąk, nie siadanie i leżenie na łóżkach pacjentek, nie wchodzenie do innych sal chorych, nie korzystanie z toalet dla pacjentek, nie dotykanie poręczy łóżek innych pacjentek niż odwiedzanej
 • przestrzegania szczególnych ustaleń organizacyjnych obowiązujących w poszczególnych oddziałach Szpitala.
Zalecane godziny odwiedzin w oddziałach/pododdziałach położniczych i ginekologicznych:
 • w dni powszednie w godzinach od 15.00 do 19.00
 • w soboty, niedziele i święta od 13.00 do 19.00

 

w Oddziale Neonatologicznym I i Oddziale Neonatologicznym II

 zgodnie ze szczegółowymi zasadami:

Odwiedziny - Oddział Neonatologiczny I

Odwiedziny - Oddział Neonatologiczny II

 

w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej:

 

 • codziennie od około godziny 16.00 do 19.00
  (prosimy o szczegółowe ustalenie zasad odwiedzin z personelem oddziału)

 

na Bloku Porodowym:

 • sale obserwacyjne - codziennie od 15.00 do 19.00 
 • sale rodzących - obecność tylko osoby towarzyszącej pacjentce przy porodzie
 • sale poporodowe - obecność tylko osoby towarzyszącej pacjentce przy porodzie, przy czym ze względu na poszanowanie prawa do intymności innych pacjentek- obecność ta jest możliwa, gdzy pozostałe pacjentki na danej sali wyrażą na to zgodę.
Zasady uczestnictwa osób wskazanych przez pacjentkę w procesie opieki
UWAGA!

Osobom odwiedzającym, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub są odurzone środkami psychotropowymi, 
dotknięte chorobą zakaźną, z widocznymi zmianami skórnymi bądź też wykazujące objawy infekcji wirusowej 
(katar, grypa) lub w sposób rażący naruszają Regulamin odwiedzin, personel ma prawo ograniczyć prawo do odwiedzin, włącznie z nakazem opuszczenia Szpitala.

 
ODWIEDZAJĄCYM ZABRANIA SIĘ:
 • przynoszenia i przekazywania pacjentkom leków bez zgody i wiedzy lekarza,
 • prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjentkę lub inne pacjentki w stan niepokoju,
 • spożywania posiłków i picia napojów w salach chorych,
 • zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne oraz agresywnych w stosunku do pacjentów i personelu,
 • przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych, kuchence oddziałowej oraz innych salach chorych niż pacjenta odwiedzanego,
 • maniupulowania przy instalacjach, windach szpitalnych, aparaturze medycznej, uządzeniach grzewczych, urządzeniach gazowych i elektrycznych, wentylacyjnych i innych; nie wolno używać otwartego ognia ani używać urządzeń elektrycznych mogących spowodować pożar (piecyków, czajników, itp.),
 • filmowania lub fotografowania pacjentek, personelu lub innych osób bez uzyskania na to ich zgody,
 • dostarczania i pozostawiania pacjentkom artykułów spożywczych  które zostały zabronione przez personel medyczny,
 • przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału/pododdziału lub utrudniają pobyt w Szpitalu pacjentkom (w szczególności zabrania się przynoszenia/przyprowadzania zwierząt),
 • korzystania w czasie odwiedzin z naczyń i przedmiotów osobistego użytku pacjentek,
 • wyprowadzania pacjentek poza teren oddziału/pododdziału lub Szpitala bez zgody lekarza lub pielęgniarki/położnej.