Polna 33
Poznań
IZBA PRZYJĘĆ

Zasady odwiedzin

Wszyscy odwiedzający powinni pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad sanitarno-higienicznych. Szpital to miejsce, w którym na stosunkowo niewielkiej przestrzeni zgromadzono wiele osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego wprowadzenie zasad dotyczących odwiedzin jest konieczne, aby nie zwiększać zagrożenia zdrowia i życia hospitalizowanych. 

Liczba osób odwiedzających nie powinna zakłócać spokoju pozostałych pacjentek oraz normalnego funkcjonowania oddziału.

W Szpitalu przebywają ludzie chorzy, wymagający spokoju i ciszy i te potrzeby trzeba bezwzględnie uszanować.

Wszelkie wątpliwości należy zawsze konsultować z personelem medycznym Szpitala.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym w Szpitalu poniższym Regulaminem odwledzin oraz stosowanie się do zawartych w nim uregulowań

PRAWA PACJENTKI

 
 • pacjentka Szpitala w trakcie hospitalizacji ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub online z innymi osobami,
 • pacjentka ma również prawo do odmowy kontaktu z określonymi osobami,
 • na życzenie pacjentki prawo do odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób  wskazanych w pisemnym oświadczeniu, które jest dołączane do historii choroby pacjentki,
 • zaleca się aby przy pacjentce w danym momencie była obecna jedna osoba odwiedzająca.

 

OSOBY ODWIEDZAJĄCE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
 • opuszczenia sal w czasie trwania wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji,
 • przestrzegania zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, palenia tytoniu, spożywania alkoholu na terenie Szpitala,
 • przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym
 • przestrzegania zasad i norm społecznego zachowania
 • odnoszenia się życzliwie i kulturalnie do pacjentek, odwiedzających i personelu Szpitala oraz do szanowania intymności i prywatnoścci innych pacjentek
 • szanowania mienia Szpitala,
 • utrzymywania ładu oraz porządku w miejscu pobytu,
 • dbania o nie rozprzestrzenianie zakażeń poprzez między innymi: częste mycie i dezynfekcję rąk szpitalnym środkiem do dezynfekcji rąk, nie siadanie i leżenie na łóżkach pacjentek, nie wchodzenie do innych sal chorych, nie korzystanie z toalet dla pacjentek, nie dotykanie poręczy łóżek innych pacjentek niż odwiedzanej
 • przestrzegania szczególnych ustaleń organizacyjnych obowiązujących w poszczególnych oddziałach Szpitala.
Zalecane godziny odwiedzin w oddziałach/pododdziałach położniczych i ginekologicznych:
 • w dni powszednie w godzinach od 15.00 do 19.00
 • w soboty, niedziele i święta od 13.00 do 19.00

 

w Oddziale Neonatologicznym I i Oddziale Neonatologicznym II

 zgodnie ze szczegółowymi zasadami:

Odwiedziny - Oddział Neonatologiczny I

Odwiedziny - Oddział Neonatologiczny II

 

w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej:

 

 • codziennie od około godziny 16.00 do 19.00
  (prosimy o szczegółowe ustalenie zasad odwiedzin z personelem oddziału)

 

w Pododdziale Porodowym:

 • sale obserwacyjne - codziennie od 15.00 do 19.00 
 • sale rodzących - obecność tylko osoby towarzyszącej pacjentce przy porodzie
 • sale poporodowe - obecność tylko osoby towarzyszącej pacjentce przy porodzie, przy czym ze względu na poszanowanie prawa do intymności innych pacjentek- obecność ta jest możliwa, gdzy pozostałe pacjentki na danej sali wyrażą na to zgodę.
UWAGA!

Osobom odwiedzającym, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub są odurzone środkami psychotropowymi, 
dotknięte chorobą zakaźną, z widocznymi zmianami skórnymi bądź też wykazujące objawy infekcji wirusowej 
(katar, grypa) lub w sposób rażący naruszają Regulamin odwiedzin, personel ma prawo ograniczyć prawo do odwiedzin, włącznie z nakazem opuszczenia Szpitala.

 
ODWIEDZAJĄCYM ZABRANIA SIĘ:
 • przynoszenia i przekazywania pacjentkom leków bez zgody i wiedzy lekarza,
 • prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjentkę lub inne pacjentki w stan niepokoju,
 • spożywania posiłków i picia napojów w salach chorych,
 • zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne oraz agresywnych w stosunku do pacjentów i personelu,
 • przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych, kuchence oddziałowej oraz innych salach chorych niż pacjenta odwiedzanego,
 • maniupulowania przy instalacjach, windach szpitalnych, aparaturze medycznej, uządzeniach grzewczych, urządzeniach gazowych i elektrycznych, wentylacyjnych i innych; nie wolno używać otwartego ognia ani używać urządzeń elektrycznych mogących spowodować pożar (piecyków, czajników, itp.),
 • filmowania lub fotografowania pacjentek, personelu lub innych osób bez uzyskania na to ich zgody,
 • dostarczania i pozostawiania pacjentkom artykułów spożywczych  które zostały zabronione przez personel medyczny,
 • przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału/pododdziału lub utrudniają pobyt w Szpitalu pacjentkom (w szczególności zabrania się przynoszenia/przyprowadzania zwierząt),
 • korzystania w czasie odwiedzin z naczyń i przedmiotów osobistego użytku pacjentek,
 • wyprowadzania pacjentek poza teren oddziału/pododdziału lub Szpitala bez zgody lekarza lub pielęgniarki/położnej.